c_nom = retFreedelity.Name + " " + retFreedelity.FirstName;
if(!String.IsNullOrEmpty(retFreedelity.Street))
    c_adresse = retFreedelity.Street + " " + retFreedelity.Number + " " + retFreedelity.Box;
c_codep = retFreedelity.Postal;
c_ville = retFreedelity.City;
c_pays = retFreedelity.Country;
if(!String.IsNullOrEmpty(retFreedelity.Email))
    c_email = retFreedelity.Email;
if(!String.IsNullOrEmpty(retFreedelity.Phone))
    c_num_gsm = retFreedelity.Phone;