using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Linq;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using System.Windows.Forms;
using MercatorExtensions;
using MercatorDatabase;


// <CompileWithRoslyn />

namespace MercatorUi.MovableControls.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {
        private const int plan = 1;

        public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
        {
            if (!(clickedButton.Form is MercatorUi.Forms.Booking.BookingForm bookingForm))
                return;
            if ((bookingForm.BookingEngine.LIGNES_C.Rows.Count == 0) || string.IsNullOrWhiteSpace(bookingForm.BookingEngine.LignesCRecords[0].COMPTE))
            {
                MercatorUi.Dialogs.Stop("Men moet eerst de leverancier ingeven en de eerste imputatielijn moet vervolledigd worden !");
                return;
            }
            
            string fichier = Dialogs.GetFile("Xls file (*.xls)|*.xls|All files (*.*)|*.*", _Divers.Iif_langue(Globals.Langue, "Which XLS file ?", "Welk XLS bestand ?", "Quel fichier XLS ?"), @"c:\");
            if (fichier == "")
                return;

            var r = MercatorImporter.Importer.Import(MercatorImporter.ImporterFormats.Excel2003, fichier);
            if (r == null)
                return;
            if (r.Result.Rows.Count == 0)
            {
                MercatorUi.Dialogs.Stop(Api.Iif_langue(MercatorUi.Globals.Langue, IifLangueEnum.NoRecordFound));
                return;
            }

            string[] countries = r.Result.Rows.Cast<DataRow>().GroupBy(p => (string)p["code partenaire"]).Select(p => (string)p.First()["code partenaire"]).ToArray();
            string country;
            if (countries.Length == 1)
            {
                country = countries[0];
            }
            else
            {
                var l = new List<MercatorUi._BaseClasses.MercatorComboItem>();
                foreach (string s in countries)
                    l.Add(new MercatorUi._BaseClasses.MercatorComboItem(s, s));
                var askComboRet = MercatorUi.Dialogs.AskCombo("Voor welk land ?", l);
                if (askComboRet == null)
                    return;
                country = askComboRet.Id;
            }

            string montant_col = bookingForm.BookingEngine.PiedsCRecord.REGIME == RegimesEnum.Normal ? "montant ht" : "montant ttc";
            var data = r.Result.Rows.Cast<DataRow>().Where(c => c["code partenaire"].Equals(country)).GroupBy(p => (string)p["carte"]).Select(p => new KeyValuePair<string, decimal>((string)p.First()["carte"], p.Sum(dr => Convert.ToDecimal(dr[montant_col]))));
            var tot_xls = Convert.ToDouble(data.Sum(kvp => kvp.Value));
            if (tot_xls.CompareTo(bookingForm.BookingEngine.LignesCRecords[0].TOT_DV, 2) != 0)
            {
                string msg = string.Format("Verschil tussen totaal van bestand en imputatie :\r\n"
                                         + "    Imputatie = {0:### ##0.00} EUR\r\n"
                                         + "    Bestand = {1:### ##0.00} EUR\r\n"
                                         + "Verder gaan ?", bookingForm.BookingEngine.LignesCRecords[0].TOT_DV, tot_xls);
                if (!MercatorUi.Dialogs.AnswerYesNo(msg))
                    return;
            }

            bookingForm.BookingEngine.LIGNES_C_ANA.Rows.Clear();

            MercatorUi.Sig.Sig sigAna = MercatorUi.Sig._SigsStatic.SigByModule(Sig._SigEnum.ANA);
            string reqSql = string.Format("select {0} from ANA where (a_plan={1}) and (a_cle3 in ({2}))", sigAna.FieldsListForSelectRtrimOptimBytes, plan, string.Join(",", data.Select(kvp => "'" + kvp.Key + "'")));
            DataSet ds = Api.Zselect(MercatorUi.Globals.RepData, reqSql);
            if (ds == null)
                return;

            foreach(var kvp in data)
            {
                var anaRecord = ds.Tables[0].RowsEnumerable().FirstOrDefault(dr => dr["a_cle3"].Equals(kvp.Key));
                if (anaRecord == null)
                {
                    MercatorUi.Dialogs.Stop($"De kaart{kvp.Key} is niet geassocieerd met een analytische rekening !");
                    return;
                }
                int n = bookingForm.BookingEngine.AppendLineAna(plan, bookingForm.BookingEngine.LignesCRecords[0].DL_ID);
                if (!bookingForm.BookingEngine.InsertAnaFull(anaRecord, bookingForm.BookingEngine.LIGNES_C_ANA.Rows[n], plan))
                {
                    MercatorUi.Dialogs.Stop($"Niet mogelijk om analytische rekening in te geven \"{anaRecord["a_id"].ToString().TrimEnd()}\" lié à la carte {kvp.Key} !");
                    return;
                }
                bookingForm.BookingEngine.LIGNES_C_ANA.Rows[n]["tot_dv"] = kvp.Value;
            }

            bookingForm.BookingEngine.UpdateAmounts();
            MercatorUi.Dialogs.Stop("De analytics zijn niet toepasbaar !");
        }
    }
}