public static string xNumTvaToPeppolId(string vatno)