Wettelijke vermeldingen

1. Voorstelling van de website

Mercator is een product dat door het Belgisch bedrijf Ineo bv met maatschappelijke zetel te Andenne, werd uitgewerkt.
Deze website is gemeenschappelijk eigendom van Ineo bv.

Uitgavedirectie : Anne-Line Colsoul
E-mail : info@mercator.eu

Ineo bv   - editor
Rue du Progrès 14 (zoning Mécalys)
B-5000 ANDENNE
Tel : +32 (0)81/81.31.81
Fax: +32 (0)81/81.34.62
BTW : BE0453917339

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

Door deze website www.mercator.eu, documenten en eventuele andere informatie die deze bevat, te gebruiken, verklaart u de onderstaande gebruiksvoorwaarden volledig te aanvaarden.
Het kan zijn dat de inhoud van deze website (inclusief links) op elk ogenblik wordt aangepast, aangevuld of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, en met name de teksten, illustraties, grafische elementen, logo's, icoontjes, software vallen onder de intellectuele eigendomsrechten en zijn de eigendom van Ineo bv of van derde rechthebbenden. Elke reproductie, afbeelding, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van elementen van de website, ongeacht het gebruikte medium, is ten strengste verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de bedrijven. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen.
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de site. Het kan dus zijn dat de wettelijke bepalingen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zonder voorbehoud voor de gebruiker gelden. De gebruiker verklaart de bepalingen op deze pagina te aanvaarden wanneer hij de website opent en gebruikt, evenals alle documenten en om het even welke informatie die deze website bevat.  

4. Beperkte aansprakelijkheid

De bedrijven hechten veel belang aan de goede werking van deze website en gaan na of de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen de bedrijven niet garanderen dat deze website helemaal vrij is van fouten. Indien de informatie op deze website foutief zou blijken, dan stellen de bedrijven alles in het werk om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u fouten vaststelt in de ter beschikking gestelde informatie, dan kan u contact opnemen met de beheerder van de website.
De bedrijven kunnen niet garanderen dat de website foutloos werkt en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of voor de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
De website www.mercator.eu kan hyperlinks naar andere websites of pagina's van derden bevatten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor en hebben geen gezag over content die door derden wordt gepubliceerd.

5. Respect voor de persoonlijke levenssfeer

De informatie die de gebruiker via de formulieren op de website verstrekt zijn nodig om zijn of haar vraag te beantwoorden en zijn bestemd voor de exploitant van de website, die met het oog op administratieve en commerciële doeleinden instaat voor de verwerking ervan. Behalve indien de betreffende gebruiker zich daartegen verzet, kunnen deze gegevens eventueel aan de partners worden gecommuniceerd.
De gebruiker kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor commerciële doeleinden. De gebruiker heeft ook het recht om zijn of haar gegevens te raadplegen en te corrigeren. Daartoe neemt hij of zij contact op met de beheerder van de website.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Luxemburgse recht is van toepassing op deze website. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg.

7. Hyperlinks en cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat een of meerdere cookies automatisch op de computer kunnen worden geplaatst. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker op andere websites te analyseren. De verkregen gegevens zijn enkel bestemd om eventuele latere bezoeken aan de website te vereenvoudigen, maar ook om de bezoekfrequentie te meten.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om de navigatiestatistieken op de website www.mercator.eu te analyseren. U kan het vertrouwelijkheidsbeleid van Google raadplegen op http://www.google.com/policies/privacy/.