U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Code-editor : ondersteuning van de instructie GO in de SQL-editor

0000001954     -      28-09-2018

In de code-editor, is het mogelijk het commando GO te gebruiken. Dit commando laat toe om een script op te delen in blokken die individueel door de SQL-server worden uitgevoerd. Sommige SQL-commando's, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op de aanmaak of de wijziging van tabelstructuren, moeten steeds als eerste lijn van een script worden uitgevoerd. Het commando GO beantwoordt dus aan deze noodwendigheid. Men zal overigens opmerken dat de met SQL-tools aangemaakte scripts voor het genereren van tabellen steeds dit commando GO bevatten. Zij kunnen dus in Mercator worden uitgevoerd zonder er enige wijziging in aan te brengen.

Voorbeeld van een script

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[data](
      [date] [date] NOT NULL,
      [memo_fr] [text] NOT NULL,
      [memo_nl] [text] NOT NULL,
      [memo_am] [text] NOT NULL,
      [memo_de] [text] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_data] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
      [date] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[data] ADD  CONSTRAINT [DF_data_memo_f]  DEFAULT ('') FOR [memo_fr]
GO

ALTER TABLE [dbo].[data] ADD  CONSTRAINT [DF_data_memo_n]  DEFAULT ('') FOR [memo_nl]
GO

ALTER TABLE [dbo].[data] ADD  CONSTRAINT [DF_data_memo_e]  DEFAULT ('') FOR [memo_am]
GO

ALTER TABLE [dbo].[data] ADD  CONSTRAINT [DF_data_memo_d]  DEFAULT ('') FOR [memo_de]
GO

Het commando GO moet steeds in hoofdletters worden geschreven aan het begin van een lijn (zonder dat er een spatie of andere tekens aan voorafgaan).

Trefwoorden: editor