U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hulp bij het discontobeheer

0000002051     -      24-09-2019

Mercator boekhouding biedt hulpfunctionaliteiten voor het discontobeheer. Om deze te activeren, moet u de onderstaande velden toevoegen aan de database:

 • In de tabel PIEDS_C
  • ESCPTE_DV float: het discontobedrag in de valuta van het document
  • ESCPTE_FB float:het discontobedrag in de basisvaluta
  • ESCPTE_ECH datetime: geldigheidsdatum van het disconto
 • In de tabel CLI (optioneel)
  • C_ESC_DJ smallint: termijn in dagen voor de berekening van de geldigheidsdatum van het disconto in verhouding tot de datum van het document voor deze klant
 • In de tabel FOU (optioneel)
  • F_ESC_DJ smallint: termijn in dagen voor de berekening van de geldigheidsdatum van het disconto in verhouding tot de datum van het document voor deze leverancier

Pas desgevallend de schermen van de boekhoudkundige documenten en de informatiebestanden aan, zodat deze nieuwe velden worden weergegeven.

Er moet ook een disconto-btw-code worden gecreëerd voor de verkopen en/of aankopen, waarin:

 • het stelsel blanco is gelaten;
 • het percentage op nul staat;
 • alle zones van vakken en rekeningen leeg zijn.

In de opties vermeldt u deze btw-codes in "Boekhouding / Btw-code automatisch disconto verkopen" en "Boekhouding / Btw-code automatisch disconto aankopen". Als de waarde van een van deze opties blanco is, betekent dat dat de functionaliteit gedeactiveerd is voor dat type documenten (verkopen - aankopen).

Als bij het valideren van een nieuw document de zone C_ESCPTE van de klant (voor een verkoop) of F_ESCPTE van de leverancier (voor een aankoop) een waarde verschillend van nul bevat (in dit geval het gebruikelijke discontopercentage), geeft Mercator dit dialoogvenster weer:

escompte_nl

Door op "Annuleren" te klikken, wordt het opslagproces van het actieve document onderbroken.

Door te klikken op "Neen", past Mercator geen enkele discontohulp toe, het document wordt niet gewijzigd en de vraag zal niet meer worden gesteld.

Door op "Ja" te klikken, zal Mercator:

 • het disconto toepassen om de maatstaf van heffing te verminderen in iedere ingevoerde lijn waarvoor het btw-bedrag niet nul is. Het btw-bedrag zal dienovereenkomstig worden aangepast;
 • de ingevoerde lijnen kopiëren, het discontobedrag voor de oorspronkelijke lijn berekenen en de disconto-btw-code invoeren;
 • als de analytische boekhouding (in volledige modus) actief is, zullen de analytische gegevens automatisch worden aangepast in functie van de eerder aangebrachte wijzigingen;
 • de discontodatum opslaan in het veld ESCPTE_ECH van PIEDS_C.

Merk op dat de discontohulp niet wordt geactiveerd als het actieve document al een lijn bevat waarin de automatische disconto-btw-code wordt gebruikt. In dat geval gaat Mercator er immers van uit dat het disconto handmatig wordt beheerd door de gebruiker.

We merken nog op dat dit systeem ook niet geactiveerd wordt als de optie "Niet-afgetrokken disconto wijzigt btw-maatstaf" is ingesteld op NEEN, want in dat geval wordt de berekening van de btw-maatstaven niet beïnvloed door de invoer van een disconto.


Berekening van de totalen van het boekhoudkundige document

Als de optie "Niet-afgetrokken disconto wijzigt btw-maatstaf" ingesteld is op JA, zullen de velden ESCPTE_DV en ESCPTE_FB van PIEDS_C, respectievelijk in de documentvaluta en in de basisvaluta, het discontobedrag bevatten, dat werd berekend als de som van de maatstaven van heffing voor de lijnen waar als btw-code de automatische disconto-btw-code is ingevoerd. Daarbij maakt het niets uit of deze lijnen handmatig werden ingevoerd, dan wel met behulp van de hierboven beschreven hulp. Deze berekende velden kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.

Als de optie "Niet-afgetrokken disconto wijzigt btw-maatstaf" ingesteld is op NEEN, zijn de velden ESCPTE_DV en ESCPTE_FB van PIEDS_C vrij en kunnen ze een door de gebruiker ingevoerde waarde bevatten.

In beide gevallen worden deze bedragen in aanmerking genomen door de bankverbinding, zodat dit discontobedrag later bij betaling kan worden afgetrokken.


Opmerkingen 

De informatie op deze pagina geldt niet voor boekhoudkundige documenten waarvoor onvoorwaardelijke disconto's gelden, m.a.w.: die onmiddellijk worden afgetrokken bij het inboeken van de factuur.

Het bovenstaande heeft betrekking op documenten die rechtstreeks in de boekhouding worden ingegeven.
Indien de optie "Tools-Opties-Ingave - Niet afgetr. disconto wijzigt BTW maatstaf" op JA staat en indien de originele factuur ingegeven werd in Mercator Commercieel Beheer, wordt de boekhoudkundige factuur gegenereerd via de centralisatie van Mercator. In dit geval wordt de lijn met korting ook gegenereerd. De code hieronder laat ons toe om de BTW-code in te vullen van deze toegevoegde lijn met betrekking op de korting met de BTW-code gedefinieerd in "Tools-Opties-Boekhouding - BTW code auto disconto aankopen"

Zoom
if (bookingEngine.Type == 2)
{
    //Forcer le régime de TVA escompte à la ligne, pour pouvoir calculer l'escompte en achats lorsqu'il diminue la base TVA.
    if (bookingEngine.Context == MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine.ContextEnum.PostIntoAccounting
        && _Divers.Get_ESC_ND_TVA(bookingEngine.PIEDS_C) == "OUI"
        && Convert.ToDouble(bookingEngine.PIEDS_C["HeaderTotal"]).CompareTo(0, Globals.DEC_DEV_C) != 0
        && Globals.Params["CODTVAESCA"] != "")
    {
        double escpte_pc = Convert.ToDouble(bookingEngine.FOU["f_escpte"]);
        if (escpte_pc.CompareTo(0, Globals.DEC_DEV_C) != 0)
        {
            foreach (DataRow bookingLine in bookingEngine.LIGNES_C.Select("id_tva = ''"))
                bookingLine["id_tva"] = Globals.Params["CODTVAESCA"];
        }
        bookingEngine.UpdateAmounts();
    }
}