U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Trigger voor de controle van de beschikbaarheid van de middelen

0000001302     -      28-09-2018

De volgende trigger moet worden geïnstalleerd in de tabel RESS. Het doel is te controleren of het gebruik van een middel geen negatieve beschikbaarheid genereert. Deze trigger is makkelijk te installeren via het tabblad SQL van code-editor:

CREATE trigger TR_RESS_CHECK_DISPO
on dbo.RESS
FOR INSERT,UPDATE not for replication
AS
BEGIN

declare @info varchar(200)
 
select @info=dbo.xnom(inserted.module,inserted.id_sig) from inserted
       where inserted.dispo-inserted.q<0

if @info is not null
      begin
            set @info='Ressource insuffisante : '+@info+' !'
            ROLLBACK TRAN
            RAISERROR ( @info,16,1 ) 
            RETURN
      end
END

Om deze trigger te verwijderen, hoeft u enkel dit commando uit te voeren:

DROP trigger TR_RESS_CHECK_DISPO