U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een kolom toevoegen in de artikel-tabel in het scherm klantenkortingen

0000002425     -      09-12-2020

Deze parametrering toont hoe je een kolom toevoegd in de tabel STOCK in het scherm klantenkortingen beschikbaar via "Tools - Kortingen - Klanten". Het gegeven voorbeeld toont hoe je de kolom S_PRIX_TI laat overeenstemmen met de TVAC-prijs van het artikel.

Allereerst implementeert deze customizer de interface MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater. Deze laat ons toe omde SQL-query te wijzigen die de benodigde gegevens voor dit scherm ophaalt. Deze query-wijziging waarnaar verwezen zal worden in het voorbeeld, haalt de SQL-functie GET_PRIX_TI op, waarvan de broncode is gegeven in bijgevoegd zip-bestand.

Vervolgens, implementeert men de interface MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, alvorens wijzigingen uit te voeren in het gevraagde scherm:

  • kolom toevoegen
  • een mechanisme in plaats zetten dat ons toelaat om na selectie van een artikel de waarde van S_PRIX_TI te recupereren in de lijn van de huidige wijziging.

De code gebruikt het event AfterInsertItem van MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm. Dit event wordt aangeroepen na het toevoegen van een artikel in het rooster. Merk op dat dit event ook wordt opgeroepen als een Insert wordt uitgevoerd door een import (vanaf een mobiele terminal of een filter).

Via het event CellValueChanged op het rooster, kunnen we alle situaties beheren waar de code van het artikel leeg is (manueel, bij het selecteren van een rayon,...) en dus de prijs verhoogt van de kolom toegevoegd op 0.

De code gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Gescom
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IStringUpdater, MercatorUi.ICustomizers.IFormLoadCustomizer, MercatorUi.ICustomizers.IFormClosedCustomizer
    {

        public string StringUpdate(string StringToModify)
        {
            string id = Api.StrExtract(StringToModify, "<ID>", "</ID>");
            if (id == "ALLOWANCES_V")
                return StringToModify.Replace("baremes.*", "baremes.*,dbo.GET_PRIX_TI(ar_ref) as s_prix_ti");
            else
                return StringToModify;
        }

        public void FormLoadCustomize(Form WindowsForm)
        {
            if (WindowsForm is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm)
            {
                MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm gescomAllowancesForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm)WindowsForm;
                if (gescomAllowancesForm.TypeVA == MercatorUi.Engine.Gescom.Billing.TypeVAEnum.V) // uniek voor de klantenkortingen
                {
                    // in het rooster van de lijnen

                    MercatorUi.GridPro.DataGridViewDoubleTextBoxColumn prix_ti = new MercatorUi.GridPro.DataGridViewDoubleTextBoxColumn();
                    prix_ti.Name = "prix_ti";
                    prix_ti.HeaderText = "Prix Régulier";
                    prix_ti.Width = 85;
                    prix_ti.DataPropertyName = "s_prix_ti";
                    prix_ti.Increment = 0;
                    prix_ti.DisplayFormat = "##0.00";
                    prix_ti.DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
                    prix_ti.ReadOnly = true;
                    prix_ti.DefaultCellStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.Gray;
                    gescomAllowancesForm.Grid.Columns.Insert(2, prix_ti);

                    gescomAllowancesForm.AfterInsertItem += new MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm.AfterInsertItemEventHandler(gescomAllowancesForm_AfterInsertItem);
                    gescomAllowancesForm.Grid.CellValueChanged += new DataGridViewCellEventHandler(grid_CellValueChanged);
                }
            }
        }

        public void FormClosedCustomize(Form WindowsForm)
        {
            if (WindowsForm is MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm)
            {
                MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm gescomAllowancesForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm)WindowsForm;
                if (gescomAllowancesForm.TypeVA == MercatorUi.Engine.Gescom.Billing.TypeVAEnum.V) // uniquement pour les remises clients
                {
                    gescomAllowancesForm.AfterInsertItem -= new MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm.AfterInsertItemEventHandler(gescomAllowancesForm_AfterInsertItem);
                    gescomAllowancesForm.Grid.CellValueChanged -= new DataGridViewCellEventHandler(grid_CellValueChanged);
                }
            }
        }

        // na selectie van een artikel de cel s_prix_ti vervolledigen. Deze code wordt ook uitgevoerd bij het importeren.
        void gescomAllowancesForm_AfterInsertItem(object sender, MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm.AfterInsertItemEventArgs e)
        {
            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm gescomAllowancesForm = (MercatorUi.Forms.Gescom.GescomAllowancesForm)sender;
            e.DataRowLignes["s_prix_ti"] = e.DataRowStock["s_prix_ti"];
        }

        // Indien er voor elke reden het artikel leeg gelaten is, plaatsen we nul in s_prix_ti
        void grid_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            if ((e.ColumnIndex > -1) && (e.RowIndex > -1) && (grid.Columns[e.ColumnIndex].Name == "ar_ref") && ((grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value == DBNull.Value) ||  (grid.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString() == "")))
                grid.Rows[e.RowIndex].Cells["prix_ti"].Value = 0;
        }
    }
}

 Te laden : 0000002425.zip (0 Kb - 07-10-2015)