U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De gedeeltelijke levering van bepaalde artikelregels toestaan bij de automatische omzetting van klantenbestellingen

0000002521     -      30-09-2017

Bij de omzetting van klantenbestellingen naar leveringen via het menu Beheer/Levering Bestellingen Klanten kunt u vastleggen welke controle moet worden toegepast op het niveau van de voorraad.

Maar wanneer u Deellevering of Deellevering in voorraad selecteert en er voor een bepaald artikel onvoldoende voorraad is, zal Mercator helemaal geen levering voorstellen, terwijl u misschien toch wenst om al een deel te leveren.

Sinds versie 5 bestaat de mogelijkheid om in de verkopen een kolom toe te voegen waarmee men de bestelde hoeveelheid die geleverd moet worden kan vastleggen (zie Omzetting van bestellingen naar leveringen via het menu "Beheer": automatische modus).

Om dit veld niet manueel te moeten invullen, werd de hier beschreven module ontworpen.

Deze module voegt dus automatisch een waarde toe aan het veld q_liv_auto van de verschillende bestellingen volgens een welbepaalde prioritaire volgorde, die kan worden gewijzigd via de bepaling "order by" op het niveau van de eerste scan.

De volgende code kan in een knop van een informatiebestand of in de linte geplaatst worden. De automatische leveringen procedure zal automatisch gestart worden.

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using MercatorApi;
using MercatorController;
using MercatorUi;

namespace Mercator.Ribbon.ButtonsCodes
{
    public static class Script
    {

        public static void Exec(DevComponents.DotNetBar.ButtonItem clickedButtonItem)
        {
            string seqOrig = "Comm";
            string seqDest = "Blivr";


            string req =
                @"
                
                -- ATTENTION colonne Q_LIV_AUTO à ajouter dans la table LIGNES V :
                -- ALTER TABLE dbo.LIGNES_V ADD Q_LIV_AUTO float(53) NOT NULL CONSTRAINT DF_LIGNES_V_Q1 DEFAULT ((0))
                
                -- Création de la colonne requise si elle n'existe pas déjà
                if not exists(select * from sys.columns where Name = N'Q_LIV_AUTO' and Object_ID = Object_ID(N'LIGNES_V'))
                    ALTER TABLE dbo.LIGNES_V ADD Q_LIV_AUTO float(53) NOT NULL CONSTRAINT DF_LIGNES_V_Q1 DEFAULT ((0))
                
                -- création d'un index sur q_liv_auto afin d'optimiser le module lorsqu'il y aura beaucoup d'enregistrements dans lignes_v
                if not exists(select * from sysindexes where (id=OBJECT_ID('LIGNES_V')) and (name='Q_LIV_AUTO'))
                    create index Q_LIV_AUTO on dbo.LIGNES_V (q_liv_auto);

                --mise à zéro de q_liv_auto
                update lignes_v set q_liv_auto=0 where q_liv_auto<>0

                --recense tous les articles en commande ainsi que leur quantité disponible ( si dispo > 0 )
                --Curseur pour la liste des articles
                DECLARE curseur_articles CURSOR FOR
                    select distinct lignes_v.id_article,pieds_v.id_depot,dispo.dispo
                    from lignes_v (NOLOCK)
                        inner join pieds_v on ((lignes_v.id=pieds_v.id) and (lignes_v.journal=pieds_v.journal) and (lignes_v.piece=pieds_v.piece))
                        inner join dispo on (lignes_v.id_article=dispo.id_stock) and (dispo.id_magasin=pieds_v.id_depot)
                    where pieds_v.type=3 and dispo.dispo > 0
                    order by id_article                DECLARE @id_article char(10), @id_depot float, @dispo float, @qtt_stock float
                OPEN curseur_articles
                FETCH curseur_articles INTO @id_article, @id_depot, @dispo

                -- pour chaque article répertorié, retrouve les lignes de commande et les quantités concernées et les trie suivant l'ordre de préférence du client
                WHILE @@FETCH_STATUS = 0
                BEGIN
                    SET @qtt_stock = @dispo;
    
                    DECLARE @id char(10), @journal char(5), @piece numeric(11,0), @dl_id char(10), @q float
            
                    DECLARE curseur_lignes CURSOR FOR
                        select lignes_v.id, lignes_v.journal, lignes_v.piece, lignes_v.dl_id, lignes_v.q
                        from lignes_v
                            inner join pieds_v on ((lignes_v.id=pieds_v.id) and (lignes_v.journal=pieds_v.journal) and (lignes_v.piece=pieds_v.piece))
                        where pieds_v.type=3
                            and id_article=@id_article
                            and (pieds_v.id_depot=@id_depot)
                        order by date
    
                    OPEN curseur_lignes
                    FETCH curseur_lignes INTO @id, @journal, @piece, @dl_id, @q
    
                    -- met à jour q_liv_auto dans les différentes commandes
                    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
                    BEGIN
                        DECLARE @minQ float
                        if @q > @qtt_stock
                            set @minQ = @qtt_stock;
                        else
                            set @minQ = @q;
        
                        update lignes_v set q_liv_auto = @minQ
                        where (id=@id) and (journal=@journal) and (piece=@piece) and (dl_id=@dl_id);
        
                        SET @qtt_stock = @qtt_stock - @minQ;
                        IF (@qtt_stock <= 0)
                            BREAK
                    
                        FETCH curseur_lignes INTO @id, @journal, @piece, @dl_id, @q
                    END
            
                    CLOSE curseur_lignes
                    DEALLOCATE curseur_lignes
            
                    FETCH curseur_articles INTO @id_article, @id_depot, @dispo
                END

                CLOSE curseur_articles
                DEALLOCATE curseur_articles
                ";

            //Exécution du script de mise à jour du Q_LIV_AUTO
            MercatorSqlConnection connectionMercator = new MercatorSqlConnection(MercatorUi.Globals.RepData);

            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(req, connectionMercator.Connection))
            {
                if (!Api.SqlExec(MercatorUi.Globals.RepData, cmd))
                {
                    Dialogs.Stop("L'exécution a échoué");
                    return;
                }

            }

            //Récupération des séquences d'origine et de destination
            DataSet ds = Api.Zselect(MercatorUi.Globals.RepData,
                @"select * from SEQUENC where (journal=@seqOrig)
                  select * from SEQUENC where (journal=@seqDest)",
                new MercatorSqlParam("@seqOrig", seqOrig, SqlDbType.Char),
                new MercatorSqlParam("@seqDest", seqDest, SqlDbType.Char));

            if (ds.Tables.Count < 2 || ds.Tables[0].Rows.Count == 0 || ds.Tables[1].Rows.Count == 0)
            {
                Dialogs.Stop(string.Format("Une sequence n'a pas été trouvée (Origine:{0} - Destination:{1})", seqOrig, seqDest));
                return;
            }

            //Paramètres d'exécution de la livraison automatique
            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskOrdersDelivery.GescomAskOrdersDeliveryRet askRet =
                new MercatorUi.Forms.Gescom.GescomDialogs.GescomAskOrdersDelivery.GescomAskOrdersDeliveryRet(
                ds.Tables[0].Rows[0]// sequencOrig
                , ds.Tables[1].Rows[0]// sequencDest
                , string.Format("(pieds_v.date>={0}) and (pieds_v.date<={1})", Api.DateTimeSqlString(new DateTime(1900, 1, 1)), Api.DateTimeSqlString(DateTime.Today))  // clause where
                , false // groupLines
                , false //BoolSimulation
                , 5 // checkstock = auto (int)   
                , "1" // priority (string)
                , 0 // minimum (double)
                , new DateTime(1900, 1, 1)// datebegin
                , DateTime.Today // dateend)
            );

            MercatorUi.Forms.Gescom.GescomProcedures.Procedures.OrdersDelivery(MercatorUi.Engine.Gescom.Billing.TypeVAEnum.V, askRet);

        }
    }
}