U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Standaardwaarde specifiëren in SearchDatePicker

0000003026     -      20-09-2021

Standaard wordt een SearchDatePicker geïnitialiseerd met de datum van vandaag. Het is mogelijk om dit aan te passen door aangepaste code in een scalaire functie in de SQL-server te schrijven. De naam van deze functie moet in de eigenschap DefaultValueFunction van de SearchDatePicker geplaatst worden.

<m:SearchDatePicker SqlParam="@date_1" DefaultValueFunction="NEXT_WORKING_DAY" ... />

(Minimum versie voor MercatorPenguin en MercatorPenguinServer : 2.9.8.0)

 

De onderstaande code toont een voorbeeld van een SQL-functie die standaard de volgende werkdag krijgt.

CREATE FUNCTION dbo.NEXT_WORKING_DAY
(
@idUser char(10), @langue char(1), @bundleId uniqueidentifier, @sqlParam varchar(50)
)
RETURNS date
AS
BEGIN
declare @d datetime

set @d = DATEADD(DD, 1, dbo.ROUNDTIME(GETDATE(), 'J'))

while (DATEPART(dw, @d) = 7) or (DATEPART(dw, @d) = 1) /* samedi - dimanche */
or exists(select * from HOLIDAYS where [date] = @d) /* vacances */
set @d = DATEADD(DD, 1, @d)

RETURN @d
END