U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe gebruikersrechten beheren per fiche in de informatiebestanden ?

0000001609     -      28-01-2023

In Mercator kunnen de gebruikersrechten per fiche in de informatiebestanden worden beheerd. Dit laat toe om bepaalde fiches voor sommige gebruikers te maskeren naargelang van hun niveau of departement. Zo is het bijvoorbeeld in de algemene rekeningen mogelijk om de bezoldigingsrekeningen voor sommige gebruikers te maskeren, of nog om de klanten te maskeren die niet overeenstemmen met de actieve vertegenwoordiger …

Ter herinnering: een gebruiker kan deel uitmaken van meerdere departementen. Elk departement wordt aangeduid via een letter. Bijvoorbeeld:

  • G: zaakvoerders
  • E: bedienden
  • M: magazijniers
  • C: boekhouder

Een gebruiker kan tot meerdere departementen behoren. Deze worden gedefinieerd in "Tools / Gebruikers", veld "Departementen". Bijvoorbeeld: als een gebruiker "bediende" en "boekhouder is", volstaat het hier EC te vermelden.

De rechten per fiche worden beheerd op het niveau van een of meer informatiebestanden naar keuze, door het volgende of de twee volgende optionele velden te installeren:

  • X_DEPT char(20): om de rechten per departement te activeren;
  • X_NIVEAU smallint: om de rechten per niveau te activeren.

Voorbeelden: in STOCK voegt men S_NIVEAU toe; in CLI voegt men C_DEPT toe; in DEST voegt men zowel D_NIVEAU als D_DEPT toe.

alter table XXX add X_DEPT char(20) not null default ''
alter table XXX add X_NIVEAU smallint not null default 0


In het veld X_NIVEAU kan men het vereiste minimumniveau aangeven om deze fiche te kunnen bekijken.

In het veld X_DEPT vermeldt men een of meer letters die overeenkomen met de departementen die deze fiche mogen bekijken. Als X_DEPT leeg is, kan de fiche worden bekeken door alle gebruikers.

De velden in kwestie moeten manueel worden toegevoegd in de Mercator-interface via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Parametrering" (we raden aan om ook deze zones naargelang van het niveau en het departement te maskeren, zodat niet-gemachtigde gebruikers de rechten van de fiches niet kunnen wijzigen).

Dit rechtenbeheer is actief:

  • in het eigenlijke informatiebestand, hetzij bij het filteren, bij zoekopdrachten of bij de overgang tussen de fiches;
  • in de verschillende zoekopdrachten, rechtstreeks of met meerdere criteria.

Opmerking: deze filtering betreft de basistabel van het informatiebestand, niet de tabellen "enfants". Bijvoorbeeld: op het tabblad "Links" van de fiche "Artikels" zal een component dat niet toegankelijk is voor de actieve gebruiker, toch weergegeven worden in het rooster als het er door een andere gebruiker werd geplaatst. Maar een gebruiker zal geen lijn kunnen toevoegen aan dit rooster die overeenkomt met een registratie die hij niet kan zien bij gebrek aan de respectieve rechten.

De filtering per niveau is inefficiënt als de gebruiker een niveau = 99 heeft.
De filtering per departement is inefficiënt als de string "Departementen" voor de gebruiker leeg is.


Sinds Mercator versie 10.4 is het ook mogelijk om het filteren op vertegenwoordiger te activeren vanaf het tabblad "Sign." van het gebruikersprofiel.


Sinds versie 10.10 van Mercator is het mogelijk om de hierboven beschreven filtering te activeren op de historieken van het commercieel beeheer in het "Vensters"-menu. Dit via de opties

  • Klanten hist.: gebruikersrechten toepassen (id=HIST_DRU_C)
  • Leveranciers hist.: gebruikersrechten toepassen (id=HIST_DRU_F)