U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische aftrek van de korting gegenereerd door de klantenkaart

0000003200     -      22-04-2024

Mercator 11.0 of later maakt het mogelijk om de korting te verrekenen die wordt gegenereerd door de verzamelde waarden (euro's of punten) op de klantenkaart. Om deze functionaliteit te installeren, moet deze kolom worden toegevoegd aan de klantentabel :

alter table CLI add C_FID_CUMUL float not null default 0

Vervolgens moet u de structuur van de database controleren met de geavanceerde tools van Mercator om een extra beperking toe te voegen.

U moet ook een artikel aanmaken dat zal worden gebruikt voor de kortingsverrekeningen van de klantenkaart en de ID ervan wijzigen in de optie "Loyaliteit / Artikel voor korting op loyaliteitskaart" (id = FIDEL_ART). Dit artikel moet uitsluitend worden gebruikt in het kader van het hier beschreven mechanisme.

De nieuwe kolom die is aangemaakt, wordt automatisch ingevuld door Mercator wanneer de klantenkaart wordt gebruikt en opnieuw wordt ingesteld (10 aankopen of meer). Als op dat moment de vorige waarde niet nul is, zal Mercator de waarde van de lopende klantenkaart toevoegen. Deze nieuwe kolom bevat dus een cumulatieve waarde die de klant kan gebruiken bij een of meer volgende aankopen. De accumulatie vindt plaats rekening houdend met de optie "Loyaliteit / % klantenkaart" (id = REM_FIDEL), die het percentage bevat dat moet worden toegepast op het totaal van de verkopen die op de klantenkaart zijn geregistreerd.

Dit mechanisme verandert niets aan het proces van het vullen van de klantenkaart. Het elimineert echter de noodzaak om deze af te drukken, omdat de waarden door Mercator worden opgeslagen. Als je het afdrukken van de klantenkaart wilt uitschakelen, hoef je alleen maar de optie "Loyaliteit / Afdrukken klantenkaart" (id = PRINT_FIDE) op NEE te zetten.


Aftrek van de cumulatie

Bij de volgende verkoop (factuur of levering), als de voorwaarden voor registratie op de klantenkaart zijn vervuld en als het hierboven genoemde cumulatieve bedrag niet nul is, zal Mercator een korting voorstellen waarvan het maximale bedrag gelijk is aan het bedrag van de huidige verkoop. Dit bedrag kan worden verlaagd (of op nul worden gezet) door de gebruiker.

De werkelijke aftrek wordt gemaakt wanneer de verkoop wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat zelfs als er twee verkopen tegelijkertijd worden gedaan aan dezelfde klant, de werkelijke aftrek nooit hoger kan zijn dan het totaal. Als dit gebeurt, wordt deze foutmelding gegenereerd en kan de verkoop niet worden opgeslagen :

Onvoldoende bedrag op klantenkaart ! (max = ...)

Belangrijke opmerking : voor leveringen wordt de korting op het cumulatieve bedrag alleen aangeboden als de aanbetaling die is ingesteld in de verkoopsequentie "Totaal" is. Mercator moet immers het bedrag kennen dat daadwerkelijk zal worden betaald voordat de korting wordt voorgesteld.

Opmerkingen :

  • De korting maakt het niet onmogelijk om het resterende saldo van de verkoop op de klantenkaart te registreren.
  • De korting is niet mogelijk als het document een afsluitende korting heeft (PIEDS_V.RED_GEN_PC).
  • Als een document een korting van de klantenkaart bevat, is het niet langer mogelijk om de klant, valuta of het regime van dit document te wijzigen.
  • Op een factuur is het toegestaan om een korting van de klantenkaart toe te passen, zelfs als er geen betaling is ontvangen. Deze korting zal dus in mindering worden gebracht op het bedrag dat later moet worden betaald.
  • De kolom C_FID_CUMUL is controleerbaar.
  • Klantenkaartbeheer is niet compatibel met verkoop in meerdere valuta.

Boekhoudkundige verwerking en BTW

In de boekhouding worden de afgetrokken bedragen geboekt als debet op de algemene rekening die is gespecifieerd in het artikel dat hiervoor wordt gebruikt. In de Belgische wetgeving zou bijvoorbeeld rekening 708000 kunnen worden gebruikt. Dit mechanisme is ook compatibel met het beheer van de lijnkostenrekening.

De aftrek wordt beschouwd als een korting in euro op het totale verkoopbedrag. Daarom, als er meerdere BTW-tarieven worden gebruikt in de verkoop, zal Mercator de aftrekkingsregel opsplitsen in evenveel regels als er BTW-tarieven zijn gevonden in dei verkoop. Deze splitsing gebeurt naar verhouding.

Belangrijke opmerking : als het verkoopregime het normale regime is en deze splitsing wordt toegepast, kan het totale bedrag van de werkelijke aftrek enkele centen lager zijn dan het gewenste bedrag. Dit komt doordat de aftrek wordt berekend op een bedrag inclusief BTW, terwijl de basis van de berekening van dit document BTW-vrije bedragen zijn. Deze splitsing kan verschillen in afrondingen veroorzaken.

Een volle klantenkaart is geen cadeaubon in de zin van de Europese richtlijn van 2016. Een van de voorwaarden van deze richtlijn is namelijk dat de bon tegen betaling wordt verstrekt (verkoop van een cadeaubon). Daarom hoeft er geen BTW-behandeling te worden toegepast bij de uitgifte van de klantenkaart (volle klantenkaart).