U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

De parametrering van documenten voor commercieel beheer met lijnen, transfers tussen depots of inventarissen verfijnen

0000002985     -      14-10-2020

Als u automatisch de regel wilt toevoegen die wordt ingevoerd bij het valideren van een EditEntry, moet u de eigenschap AutoAddLine instellen op true. Dit maakt bijvoorbeeld de implementatie van dit scenario mogelijk: de hoeveelheid wordt eerst ingevoerd. Vervolgens wordt het artikel gescand en deze scan voegt direct het huidige item toe aan de documentregels. In dit geval moet de EditEntry die aan de hoeveelheid is gekoppeld natuurlijk idealiter boven de hoeveelheid worden geplaatst die de selectie van het artikel mogelijk maakt en waarnaar wordt verwezen in de eigenschap AutoFocusEntry van de EditAddLineButton.

<m:EditEntry Placeholder="Artikel" Source="LINE|ID_ARTICLE" HorizontalOptions="FillAndExpand" AutoAddLine="True" />

 

Na het toevoegen van een regel wordt de focus standaard in de EditEntry geplaatst, zodat de keuze van het artikel mogelijk is. Als u dit wilt overschrijven, voegt u gewoon de eigenschap AutoFocusEntry toe aan de knop EditAddLineButton en geeft u de bron van de gewenste EditEntry aan :

<m:EditAddLineButton AutoFocusEntry="LINE|..." />

 

Om een standaard hoeveelheidswaarde in te stellen, hoeft u dit alleen maar te bepalen in de eigenschap DefaultLineValue.

<m:EditEntry Source="LINE|Q" DefaultLineValue="1" ... />

 

Als de standaardhoeveelheid is ingesteld, is het mogelijk dat u dit "aantal" -gebied niet hoeft te doorlopen en de scan direct kunt valideren. Volg hiervoor de standaardhoeveelheid met een uitroepteken.

<m:EditEntry Source="LINE|Q" DefaultLineValue="1!" ... />

 

Als u een waarschuwing wilt in de vorm van een bericht "Artikel niet gevonden!" wanneer de zoekopdracht het niet mogelijk maakt om een artikel te selecteren, moet de XAML-code als volgt worden gewijzigd :

<m:EditEntry Placeholder="Artikel" Source="LINE|ID_ART" TargetSigNotFound="ToastShortCenter" ... />

Mogelijke waarden voor de eigenschap TargetSigNotFound zijn : 

  • Stop : weergave van een te bevestigen dialoogvenster
  • ToastShortBottom : weergave van een bericht onderaan het scherm, verdwijnt automatisch na 2 seconden
  • ToastShortCenter : weergave van een bericht in het midden van het scherm, verdwijnt automatisch na 2 seconden
  • ToastLongBottom : weergave van een bericht onderaan het scherm, verdwijnt automatisch na 3,5 seconden
  • ToastLongCenter : weergave van een bericht in het midden van het scherm, verdwijnt automatisch na 3,5 seconden.

Let op: dit is beschikbaar in alle "schrijf-modus" schermen en in alle EditEntries die gelinkt zijn aan een bestand.

 

Vanaf MercatorPenguin 2.9 :

 

Als u wilt dat, na het selecteren van het artikel, de handmatig ingevoerde waarde nooit zal worden vervangen, noch door een standaardwaarde, noch door een waarde bepaald door het programma, moet u de property PreserveValue  instellen op True.

<m:EditEntry Source="LINE|Q" PreserveValue="True"  ...

 

 

Het is mogelijk om de property NoKeyboard toe te voegen aan elke EditEntry. Hiermee kunt u specifiëren dat het toetsenbord niet moet worden weergegeven wanneer de EditEntry focus krijgt. Deze mogelijkheid is handig als een zone altijd wordt gescand met een ingebouwde barcodelezer.

<m:EditEntry Placeholder="Artikel" Source="LINE|ID_ART" NoKeyboard="True" ...

Als u het toetsenbord af en toe wilt weergeven, hoeft u alleen maar de zone ingedrukt te houden (lang klikken).

Met deze property wordt in iOS geen rekening gehouden. Onder Android is dit enkel beschikbaar indien de hardware scanner in het informatievenster ingesteld is op 'Geen ingebouwde scanner'.

 

De EditEntry heeft de property QuantityChar waarmee u een teken kunt specifiëren. Deze property wordt alleen in aanmerking genomen op EditEntries waarvan de bron LINE|ID_ART of LINE|ID_ARTICLE is. Hiermee kunt u een scheidingsteken specifiëren waarmee u de invoer in de zone in het formulier kunt decoderen :

  • hoeveelheid
  • scheidingsteken
  • zoeksleutel.

Als QuantityChar bijvoorbeeld "*" is, is het mogelijk om het gebruikelijke gedrag van de Mercator-desktop te reproduceren, waardoor u "aantal * artikelcode" (zonder spatie) kunt invoeren.

<m:EditEntry Placeholder="Artikel" Source="LINE|ID_ART" QuantityChar="*"  ...

Om hiermee rekening te houden, is het verplicht om een andere EditEntry op dit scherm te hebben waarvan de bron LINE|Q is. Optioneel kan deze EditEntry worden verborgen door de property IsVisible in te stellen op False.

 

Met MercatorPenguin kunt u een waarde in de laatste rij wijzigen die al is gevalideerd maar nog niet is opgeslagen. Om dit te doen, moet u een EditChangeLastLineButton gebruiken die wordt geassocieerd met een EditEntry. Deze knop vraagt om het invullen van twee properties:

  • EditEntrySource : de bron van de EditEntry die de nieuwe waarde zal geven om toe te passen
  • ColumnToChange : de naam van de kolom in de lijnen die moet worden gewijzigd.

Deze XAML-code wordt gebruikt om deze knop te associëren met de EditEntry waardoor het aantal kan worden ingevoerd. Zo wordt het mogelijk om de hoeveelheid van de laatst gevalideerde lijn te wijzigen.

<Label Text="Q" FontSize="12" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="End" Margin="0,0,5,0" Grid.Column="0" Grid.Row="5" />
<m:EditChangeLastLineButton EditEntrySource="LINE|Q" ColumnToChange="Q" Grid.Column="1" Grid.Row="5" />
<m:EditEntry Source="LINE|Q" DefaultLineValue="1" WidthRequest="120" Decimals="2" Grid.Column="2" Grid.Row="5" />

Deze XAML-code produceert deze interface :

PenguinEditTransformButton_nl

 

Het is mogelijk om aan te geven welke EditEntry de focus moet krijgen wanneer de huidige EditEntry wordt gevalideerd. Dit wordt gedaan door de property SourceNextFocus van de EditEntry die wordt bewerkt, toe te voegen en de bron van de volgende EditEntry daar op te geven.

<m:EditEntry Source="LINE|PU" SourceNextFocus="LINE|NUM_SERIE"  ...

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in de informatiebestanden en in de acties.