Algemene verkoopvoorwaarden INEO

Onze facturen zijn contant betaalbaar, te Eghezée, zonder diskonto.

De eventuele betwisting van een factuur is enkel aanvaardbaar wanner ze aan INEO binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur per aangetekend zending meegedeeld wordt.

Bij niet op de vervaldatum betaling van een factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een verwijlinterest van 12 % per jaar aangerekend worden op het uitstaande bedrag.

Daarboven zal dit bedrag, bij gebreke van een betaling binnen de 8 dagen na een aanmaning, vermeerderd worden met 10 %, met een minimale forfaitaire som van 125.00 EUR als strafbeding. De medecontractant kan een schadevergoeding eisen in het geval de contractuele verplichtingen niet worden nageleefd.

De softwareprogramma’s die INEO uitgeeft en aan de klant levert, zijn het voorwerp van een gebruikslicentie en niet van een verkooplicentie. INEO verleent de klant dan ook een individueel, onoverdraagbaar en niet-exclusief recht om, uitsluitend in objectcode, een kopie van het door hem gebruikte softwareprogramma te gebruiken. Wij verlenen aan de klant uitsluitend niet-exclusieve gebruikslicenties van een programma, op één enkele site en op slechts één machine tegelijk. De klant mag deze licenties, onder welke vorm dan ook, niet in onderpand geven, overdragen, meedelen of lenen, tegen betaling of gratis. De klant aanvaardt de afgeleide werken van het softwareprogramma niet te vertalen, te decompileren, te disassembleren of te realiseren, tenzij dit door de wet is toegelaten. De klant verbindt zich ertoe het softwareprogramma op geen enkele manier of onder welke vorm dan ook te wijzigen of geen gewijzigde versies van het softwareprogramma te gebruiken.

Wat materieel of third-party software betreft bijft INEO de eigenaar van de geleverde goederen en/of de licentie rechten tot na volledige betaling van de factuur.

Indien de koper een wederverkoper is, verbindt hij er zich toe, onze produkten of diensten niet te verdelen tegen voorwaarden lager dan deze van ons officieel prijstarief. Onze produkten of diensten mogen slechts onder een door INEO aangeduide of goedgekeurde benaming, merk of logo worden wederverkocht.

Enkel en alleen de hier vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, ook indien deze zijn vermeld op diens bestelbon of anderzins aan INEO overgemaakt zouden zijn. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INEO, door een hiertoe bevoegd persoon.

Enkel de rechtbanken van de arrondissement van Namen zijn bevoegd om eventuele geschillen tussen INEO en zijn cliënten te behandelen. Enkel het Belgische recht is van toepassing op dergelijk geschillen.