U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische generatie van DV’s voor herevaluatie van posten in deviezen

0000002435     -      20-04-2022

Mercator 8.5 of hoger laat toe om DV’s voor herevaluatie van posten in deviezen automatisch te laten genereren. Deze herevaluatie heeft betrekking op:

  • klanten rekeningen
  • leveranciers rekeningen
  • algemene rekeningen

met bewegingen in valuta's die verschillen van de basisvaluta van het dossier.

De installatie van deze functionaliteit vereist toevoeging van de volgende velden:

  • PIEDS_C.ID_DEV_REE char(10)
  • LIGNES_C.EXT_REEVAL bit
  • GEN.G_REEVAL boolean/bit 

In het informatiebestand van de algemene rekeningen een checkbox "Réévaluation" toevoegen, dat gelinkt is aan het veld G_REEVAL.

alter table PIEDS_C add ID_DEV_REE char(10) not null default ''
alter table LIGNES_C add EXT_REEVAL bit not null default 0
alter table GEN add G_REEVAL bit not null default 0

Op niveau van algemene rekeningen, worden enkel de rekeningen die als herevalueerbaar aangeduid zijn beschouwd. (G_REEVAL=1). We herinneren hier dat enkel de natuurlijke "geld" rekeningen geherevalueerd moeten worden. Bijvoorbeeld:

  • Een rekening van de Vaste Activa aangekocht in een valuta moet niet worden geherevalueerd.
  • Een schulden- of vorderingrekening uitgedrukt in vreemde valuta moet worden geherevalueerd.
  • Een algemene rekening gekoppeld aan een bankrekening in vreemde valuta moet worden geherevalueerd.

Op het einde van de periode, moet men het menu "Comptabilité - Comptes Annuels / O.D. de réévaluation" uitvoeren om het automatisch genereren van DV’s voor herevaluatie op te starten.

Een DV van een herevaluatie wordt aangemaakt in een journaal voor DV en heeft het subtype "Herevaluatie deviezen". Er kan slechts één enkele DV uitgevoerd worden per valuta en per boekhoudkundige periode. Indien men een herevaluatie van DV hergenereert voor een periode die voorbij is, wordt de bestaande boeking gewijzigd. Het is niet mogelijk om een herevaluatie van een DV te genereren indien deze DV automatisch gegenereerd werd in een latere periode. De DV’s van herevaluaties die manueel ingegeven werden, worden niet opgenomen in de generatie wat betreft de automatische omkering. De automatisch gegenereerde DV’s van herevaluatie zijn niet wijzigbaar. Deze kunnen “gecorrigeerd” worden met een andere handmatig ingegeven DV van herevaluatie.

Afpuntbare rekeningen

Betreffende afpuntbare klanten-, leveranciers- en algemene rekeningen, zal de herevaluatie op de valuta-elementen waarmee het saldo van de herevaluatie-periode is samengesteld, gebeuren, met andere woorden op open posten tot in de herevaluatie periode. De term "openstaand" duidt aan dat iets niet volledig afgepunt werd tot die periode. De term "Volledig afgepunt tot deze periode" wil zeggen dat alles volledig afgepunt is en dat er geen enkele beweging behoort tot een latere periode.

Voor deze rekeningen, zal de omkering rekening houden met alle lijnen van de vorige DV van herevaluatie, zelfs indien deze DV behoort tot het vorige boekjaar. Inderdaad, om niet in ieder boekjaar niet afgepunte elementen waarvan de oorsprong zich in een vorig boekjaar bevindt eens te herevalueren, moet rekening worden gehouden met een minder- of meerwaarde van de herevaluatie die reeds gebeurde in een vorig boekjaar.

De lijnen met de omkering toegepast op deze rekeningen worden automatisch afgepunt. Bovendien, gezien het bijzondere karakter van deze afpunting, is het niet mogelijk om deze te verwijderen (in het afpuntingscherm)

Niet-afpuntbare rekeningen

Met betrekking tot de niet-afpuntbare rekeningen, houdt Mercator rekening met het valuta bedrag sinds het begin van het lopende boekjaar. Daarom zal er geen omkering uitgevoerd worden indien de DV van herevaluatie de eerste is van het boekjaar.de

Berekeningswijze van de herevaluatie

Mercator berekent het saldo in valuta volgens de twee hieronder beschreven methoden. Het vergelijkt dit saldo in valuta met het overeenkomstige saldo in de basisvaluta. Mercator past de wisselkoers van de vreemde valuta toe op de laatste dag van de herevaluatie periode op het saldo van deze valuta. Het verschil tussen dit bedrag en het saldo van de basis-valuta wordt het bedrag van de herevaluatie. Het verschil wordt doorgegeven volgens het debet-credit teken, op de gedefinieerde rekeningen in de opties "Rekening wisselkoersverschil"

In de commentaarlijn van elke DV van herevaluatie, plaatst Mercator een commentaar van het type "100.00 USD - 90.91 EUR", hetgeen toelaat om het saldo in de vreemde valuta en het saldo in de basis-valuta waarmee in de berekening zoals hierboven beschreven werd rekening gehouden.

Zie ook deze pagina.