U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Meerdere voorschotten linken aan een klantenorder

0000000816     -      11-12-2023

Het eerste voorschot voor een order kan makkelijk worden ingevoerd bij de aanvankelijke invoer van het order. Indien meerdere voorschotten aan datzelfde order moeten worden gelinkt, kan dat doorgaans niet rechtstreeks in dit order:

 • de dagkas van het order in kwestie is al afgesloten;
 • de link met de boekhouding voor de periode van het order is al gemaakt, m.a.w.: de betalingsmodaliteiten van het respectieve order kunnen niet meer worden gewijzigd.

In Mercator is het nu mogelijk om een kwitantie te linken aan een order. Hierdoor wijzigt de kas op datum van de ontvangst van de kwitantie, en wordt ook in het order aangegeven dat het bijbehorende voorschot vermeerderd is.

Om deze functie te installeren, moet men in de tabel PIEDS_V 2 velden toevoegen:RECU_FB float en RECU_DV float.

alter table PIEDS_V add
RECU_FB float not null default 0,
RECU_DV float not null default 0

Eens deze parameters ingesteld, wijzigt de werking van Mercator als volgt:

 • na de invoer van de betalingsmodaliteiten van een kwitantie controleert Mercator of aan de klant van het ontvangstbewijs orders zijn gelinkt;
 • als dat het geval is, worden deze orders weergegeven zodat de gebruiker één ervan kan linken aan het actieve ontvangstbewijs;
 • bij de validatie vermeldt Mercator in het order het bedrag van de kwitantie. Dit bedrag is dan zichtbaar in de voettekst van het orderdocument;
 • wanneer het order achteraf omgezet wordt naar een levering of factuur, zal Mercator het bedrag van deze kwitantie toevoegen aan het eerste voorschot.

Opmerkingen

 • Aan één order kunnen meerdere kwitanties worden gelinkt. Deze bedragen worden opgeteld in de voettekst van het order.
 • Het systeem heeft ook een modus "wijziging van kwitantie": op die manier kan een bestaande kwitantie aan een ander order worden gelinkt, of kan een al gerealiseerde link worden geannuleerd (elke kwitantie blijft echter definitief gelinkt aan één enkel order).
 • Het is niet mogelijk om een kwitantie te linken aan een order dat al gedeeltelijk is omgezet in een levering of factuur, tenzij meervoudige aftrek van voorschot is geïnstalleerd (min. versie : 11.0).
 • Het linken van kwitanties aan orders is compatibel met de meervoudige voorschotaftrek van een klantenorder.
 • Om een kwitantie die eerder al aan een order werd gelinkt, nog te kunnen wijzigen, moet het respectieve order nog bestaan en mag het op dat ogenblik niet gewijzigd worden door een andere gebruiker.
 • In het PIEDS_V-record dat overeenkomt met de kwitantie bevat het veld PIECE_LIEE de gegevens van het gelinkte order.

 

Sie ook: Eén of meerdere ontvangsten aan een factuur koppelen


Sinds versie 10.10 van Mercator is het mogelijk om een ontvangstbewijs te maken van een bestelling. Dit gebeurt via deze knop die verschijnt in het object voor het invoeren van betalingswijzen. Het mechanisme is verder identiek aan het hierboven beschreven mechanisme, behalve dat de lijst van orders die in aanmerking komen voor een extra storting niet meer aan de gebruiker wordt voorgesteld.

Het is mogelijk programmatisch in te grijpen in het gedrag van deze knop. Dit gebeurt via de gebeurtenis BeforeCreateReceiptForThisOrder van de BillingEngine van de bestelling. De eventArgs daarvan bevatten deze eigenschappen:

 • e.Cancel om het proces te stoppen
 • e.DesiredJournal om de gewenste sequentie te specificeren
 • e.Amount voor het in het ontvangstbewijs voorgestelde bedrag

 

Het is ook mogelijk om een custom button te plaatsen met deze code:

Zoom
public static void Exec(MercatorUi.MovableControls.MovableButton clickedButton)
{
    // enter your customized code here
    MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm billingForm = (MercatorUi.Forms.Billing.BillingForm)clickedButton.Form;
    billingForm.BillingEngine.CreateReceiptForThisOrder();
}