U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijzingen in het kassabeheer vanaf Mercator 10.10

0000003067     -      18-03-2022

Mercator 10.10 presenteert een nieuwe lay-out van het menu "Beheer >  Kassa", evenals nieuwe functies.

menu_caisse_v2_nl

Geldlades

cashdrawers_n

Het submenu 'Geldlades' leidt naar een nieuw venster waarin de verschillende actieve laden worden weergegeven, evenals hun staat. Hiermee kan u ook meteen acties omtrent het kassabeheer uitvoeren op een geselecteerde lade. Deze functie maakt gebruik van de gegevens die gedefinieerd worden via "Tools > Setup > Geldlades". In dit scherm is het mogelijk om volgende parameters in te stellen per lade:

  • naam van de geldlade
  • de maximale hoeveelheid cash voordat waarschuwing 'Geldopname' wordt weergegeven
  • het maximale verschil bij sluiten/openen (de parameter dat algemeen bij de valuta wordt gedefinieerd, kan hier per lade gedefinieerd worden)

Er moet opgemerkt worden dat de informatie in "Tools > Setup > Geldlades" optioneel is en dat ontbrekende informatie het gebruik van een lade niet zal verhinderen. Omgekeerd, als hier een geldlade bestaat maar nooit wordt gebruikt, zal deze lade nergens verschijnen.

Als u het niet eens bent met de laatste verklaring en het aanmaken van lades wilt automatiseren volgens die gemaakt in "Tools > Setup > Geldlades", kan u volgende trigger op de TIROIRS tabel plaatsen:

create trigger [dbo].[TR_TIROIRS_INSERT_UPDATE] 
on [dbo].[TIROIRS]
FOR INSERT, UPDATE not for replication
AS
declare @type_paiem smallint
select @type_paiem=valeur from OPTIONS where type='NUMMP_CASH'
insert CAISSE (tiroir,id_dev,type_paiem)
select no,id_dev,@type_paiem from inserted
where not exists (select * from CAISSE c2 where (c2.tiroir=inserted.no) and (c2.id_dev=inserted.id_dev) and (c2.type_paiem=@type_paiem))

In dit scherm wordt de knop 'Genereren' gebruikt om de tabel te initialiseren met de waarden die al in de CAISSE tabel staan.

Opmerkingen :

  • De lades worden steeds onderscheiden per valuta maar in de logica van Mercator is het noodzakelijk om dezelfde naam te geven aan identieke lades met verschillende valutas.
  • De achtergrondkleur bij de naam van de lade geeft aan of de lade open of gesloten is.

 

Het menu "Acties" bij elke lade stelt u in staat om specifieke acties op deze lade uit te voeren. Deze acties komen overeen met de submenu's van "Beheer > Kassa". (zie hieronder). Daarnaast kan u met dit menu ook eerder gedane stortingen en geldopnames in alleen lezen heropenen. Dit doet u via het submenu "Historiek" en vervolgens de gewenste datum te selecteren.

Bedragen : hier worden de bedragen per valuta en betaalmethode weergegeven.

Staten

In dit submenu kan u op datum de "Open" of "Gesloten" staat van de kassa of van een bepaalde lade bekijken.

Versie 10.10 maakt het ook mogelijk om een kassa eerder te sluiten zonder een kassabeweging uit te voeren. Dit via de knop "Sluiten".

 

fermer_tiroir_nl

Opmerking: Deze knop wordt nooit op de eerste lijn gezet omdat er in dit geval vanuit wordt gegaan dat de kassa "normaal" kan worden gesloten.

Opening en sluiting: respectievelijk openen of sluiten van de kassa

Deposito en opname: respectievelijk toestaan om een storting of een geldopname te doen. Het begrip "Storting op bank" wordt vervangen door "Geldopname", aangezien dit beter aansluit bij de aard van de verrichting.


Als er verschillende redenen zijn dat deze nieuwe regeling niet geschikt is. Het is mogelijk om Mercator te dwingen de oude interface te tonen. Dit doet u door de optie "Tools > Opties > Overige > Kasbeheer menuversie" te wijzigen naar V1. (id=CASHMENU_V)


Maatwerk door te programmeren

Het venster met de lades is een MercatorUi.Forms.Gescom.GescomCashDrawersForm. De lades zitten in een object van het type MercatorUi.Forms.Gescom.GescomClasses.CashDrawers in deze form.

Het is mogelijk om de selectie van lades aan te passen via de Gescom customizer die ICustomizers.IStringUpdater of ICustomizers.IStringUpdaterWithContextInfo implementeert. Het verzoek wordt herkend door deze id: <ID>CASHDRAWERS</ID>


Widget

De bovengenoemde klasse MercatorUi.Forms.Gescom.GescomClasses.CashDrawers kan eenvoudig in een widget worden geïntegreerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld op de achtergrond van de gebruiker zijn kassalade worden geplaatst. De broncode voor een voorbeeld van zo'n widget vindt u in onderstaand zipbestand.

widget_tiroir_nl

Merk op dat de klasse WidgetCashDrawer de interface ICustomizers.IStringUpdater implementeert waardoor deze kan worden doorgegeven als de tweede parameter van de methode cashDrawers1.Build. Het is dus mogelijk om een gemachtigde door te geven aan de lijst met lades die de SQL-query voor het selecteren van laden zal wijzigen (StringUpdate). Dit mechanisme maakt het mogelijk om de code niet te verspreiden door deze StringUpdate in de Gescom customizer te plaatsen.

 Te laden : 0000003067.zip (8 Kb - 10-02-2022)