U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijzigen van een memo in de lijnen van een commercieel beheersdocument

0000002247     -      25-08-2020

Dit voorbeeld toont hoe een memo in de lijnen van een aan- of verkoopdocument van het commercieel management beheerd kan worden. Dit gebeurt door een kolom van knoppen toe te voegen aan de LinesEditor. De tekst van deze knop ziet er als volgt uit:

  • Memo indien de memo niet leeg is
  • memo indien de memo leeg is

memo_lines

Deze programmering gebeurt aan de hand van een Billing-customizer die de volgende interfaces implementeert:

De code wordt als volgt samengesteld:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BillingFormLoaded += new EventHandler(BillingEngine_BillingFormLoaded);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.BillingFormLoaded -= new EventHandler(BillingEngine_BillingFormLoaded);
        }

        void BillingEngine_BillingFormLoaded(object sender, EventArgs e)
        {
            MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine billingEngine = (MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine)sender;
            if (billingEngine.BillingForm.LinesEditor != null)
            {
                MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn colButtonMemo = new MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn();
                colButtonMemo.Name = "ButtonMemo";
                colButtonMemo.HeaderText = "";
                colButtonMemo.Width = 50;
                colButtonMemo.BeforeCellPaint += new EventHandler<DevComponents.DotNetBar.Controls.BeforeCellPaintEventArgs>(colButtonMemo_BeforeCellPaint);
                billingEngine.BillingForm.LinesEditor.Grid.Columns.Add(colButtonMemo);
                billingEngine.BillingForm.LinesEditor.Grid.CellSuperClick += new MercatorUi.GridPro.CellSuperClickHandler(Grid_CellSuperClick);
            }
        }

        void colButtonMemo_BeforeCellPaint(object sender, DevComponents.DotNetBar.Controls.BeforeCellPaintEventArgs e)
        {
            if ((e.ColumnIndex > -1) && (e.RowIndex > -1))
            {
                MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn colButtonMemo = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewHidableButtonXColumn)sender;
                DataTable dt = (DataTable)colButtonMemo.DataGridView.DataSource;
                if (dt.Rows[Api.DataGridViewRowToDataTableRowIndex(colButtonMemo.DataGridView.Rows[e.RowIndex])]["memo"].ToString() != "")
                    colButtonMemo.DataGridView.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value = Api.Iif_langue(Globals.Langue, "Merkz.", "Memo", "Memo", "Mémo");
                else
                    colButtonMemo.DataGridView.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value = Api.Iif_langue(Globals.Langue, "merkz.", "memo", "memo", "mémo");
            }
        }

        void Grid_CellSuperClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro grid = (MercatorUi.GridPro.DataGridViewXPro)sender;
            if ((e.ColumnIndex < 0 || e.RowIndex < 0) || (grid.Columns[e.ColumnIndex].Name != "ButtonMemo"))
                return;

            DataTable dt = (DataTable)grid.DataSource;
            DataRow currentRow = dt.Rows[Api.DataGridViewRowToDataTableRowIndex(grid.Rows[e.RowIndex])];

            string memo = Dialogs.AskMemo(string.Format("Memo ligne {0} ?", e.RowIndex + 1), currentRow["memo"].ToString(), grid.FindForm());
            if (!dt.Columns["memo"].ReadOnly && (memo != null)) // on n'a pas cliqué sur "Annuler"
                currentRow["memo"] = memo.Trim();
        }
    }
}

Indien u een HTML-content wenst in te geven in plaats van een gewone memo, dan vervangt u de volgende lijn

Zoom
string memo = Dialogs.AskMemo(string.Format("Memo lijn {0}?", e.RowIndex + 1), dt.Rows[e.RowIndex]["memo"].ToString(), grid.FindForm());

door

Zoom
string memo = Dialogs.AskHtml(string.Format("Memo lijn {0}?", e.RowIndex + 1), dt.Rows[e.RowIndex]["memo"].ToString(), grid.FindForm());